Regulamin dostępu do kursów online

Regulamin świadczenia usług dostępu do kursów online na www.akademiaflorystyki.pl

§ 1
Informacje ogólne
1. Właścicielem platformy kursów online jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego 90-243 Łódź, ul. Jaracza 82/20, biuro zarządu: 90-252 Łódź, ul. Jaracza 36 b/3; NIP 725-190-19-68, REGON 100054079
2. Korzystając z platformy akceptujesz niniejszy regulamin, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.akademiaflorystyki.pl/regulanin-kursow-online.
Jest on dostępny dla wszystkich użytkowników platformy w formie bezpłatnej, umożliwiającej pobranie, odtwarzanie i utrwalenie zawartych w nim treści.
3. Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej w pełnej wersji pod adresem https://www.akademiaflorystyki.pl/miejski-ogrodek-kurs-online/ Rejestracja i zapoznanie się z ofertą platformy jest darmowe. Platforma jest dostępna 24 h na dobę.
4. Platforma – strona internetowa oferująca kursy z zakresu florystyki, dostępne pod https://www.akademiaflorystyki.pl/miejski-ogrodek-kurs-online/

5. Użytkownik – osoba zarejestrowana imiennie lub osoba korzystająca z platformy bez zarejestrowania.
6. Usługodawca – właściciel platformy, Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 90-243 Łódź, ul. Jaracza 82/20.
7. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnienie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu i realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych kursów na Platformie.
8. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie.
9. Warunkiem wykupienia kursów jest założenie indywidualnego konta Użytkownika oraz akceptacja postanowień regulaminu.
10. Użytkownik składa oświadczenie, iż akceptuje postanowienia regulaminu poprzez zaznaczenie znacznika „Zaznaczając ten znacznik oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu” przy zakładaniu konta Użytkownika.

§ 2
Wymagania techniczne
1. Do korzystania z platformy wymagane jest posiadanie
a) komputera bądź tabletu z dostępem do Internetu; sprzęt powinien być wyposażony w głośnik lub słuchawki,
b) indywidualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej,
c) dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) z zainstalowaną aktualną wtyczką Adobe Flash Player.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia podczas korzystania z platformy, wynikające z błędnego oprogramowania czy sprzętu Użytkownika oraz z wadliwego działania łączy internetowych.

§ 3
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Jaracza 82/20.
2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia usług i archiwizacji.
3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Użytkownik może poprosić Usługodawcę o zmianę danych osobowych do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po rozpoczęciu egzaminu zmiana danych osobowych jest niemożliwa.
7. Prośbę o zmianę danych osobowych Użytkownik powinien kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@alademiaflorystyki.pl.

§ 4
Konto Użytkownika
1. Warunkiem zapisania się na kurs jest utworzenie konta Użytkownika.
2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczona zdolność do czynności prawnych mogą założyć konto Użytkownika, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Konto Użytkownika może być założone tylko przez osobę, która ukończyła 18 lat.
4. Założenie konta na platformie jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością wykupienia kursu.
5. Warunkiem założenia konta na platformie jest konieczność posiadanie indywidualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Z chwilą założenia konta Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.
7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont Użytkownika na jedno konto poczty elektronicznej.
8. Niedozwolone jest udostępnianie konta Użytkownika osobom trzecim.
9. Za dostęp do konta oraz za ochronę poufnych danych, takich jak hasło dostępu i nazwa użytkownika, odpowiada Użytkownik.
10. Użytkownik ma prawo zresetowania hasła podając nazwę Użytkownika lub adres e-mail użyty do rejestracji konta.
11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć założone konto, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: biuro@akademiaflorystyki.pl. Wiąże się to z utratą dostępu do wykupionych kursów, bez możliwości ponownego uzyskania dostępu bez wcześniejszej wpłaty.
12. Wszystkie dane zapisywane na koncie Użytkownika, dane o postępach w realizacji kursu, informacje na temat przerobionych ćwiczeń są widoczne dla Usługodawcy. Nie ma możliwości ich zmiany bądź skasowania.
13. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek narzędzi, które umożliwiłyby uzyskanie dostępu bezprawnie.
14. Zabrania się podejmowania prób uzyskania danych osobowych lub danych zapisanych na kontach innych Użytkowników.
15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika w przypadku, gdy istnieje podejrzenie włamania się na konto Użytkownika.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub próby działania na szkodę platformy.

§ 5
Realizacja usługi i dostęp
1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą – umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest na 24 tygodnie (6 miesięcy).
3. Po upływie 24 tygodni (6 miesięcy) umowa jest automatycznie rozwiązywana.
4. Prawa wynikające z zawarcia umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą nie mogę być przeniesione na osobę trzecią.
5. Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranego kursu z chwilą weryfikacji dokonanej opłaty, co w praktyce oznacza 5-10 minut po dokonaniu opłaty.
6. Czas dostępu (czas trwania umowy) jest naliczany od daty dokonania zapłaty, bez względu na datę pierwszego uruchomienia zasobów kursu (filmy, ćwiczenia).
7. Pierwsze wyświetlenie wykupionego kursu oznacza zgodę Użytkownika na rozpoczęcie spełniania świadczenia.
8. Po upływie 24 tygodni (6 miesięcy) Użytkownik traci dostęp do kursu, bez względu na etap jego realizacji.
9. Użytkownik otrzymuje dostęp do kursu na okres 24 tygodni (6 miesięcy), bez względu na datę zaliczenia egzaminu. Zdanie egzaminu i wygenerowanie certyfikatu nie skraca czasu dostępu do kursu.
10. Przerwy między wylogowaniem i ponownym zalogowaniem nie wydłużają czasu dostępu do kursu.
11. Niekorzystanie z zasobów kursu nie jest równoznaczne z rezygnacją. Koszty nie są zwracane.
12. Na kursy można zapisywać się przez 24 godziny na dobę. Nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym dla Kursanta czasie.
13. Realizacja kursu może odbywać się w dowolnym rytmie, dostosowanym do potrzeb i możliwości Kursanta.
14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione mu materiały są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
15. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych mu treści wyłącznie do celów nauki własnej.
16. Powielanie, utrwalanie i udostępnianie owych treści skutkuje odpowiedzialnością karną zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do platformy w czasie wprowadzania zmian lub uaktualniania zawartych na platformie treści. Ograniczenia dostępu mogą trwać maksymalnie 8 godzin.
18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie dostępu z przyczyn zewnętrznych od niego niezależnych lub wywołane przez działanie osób trzecich lub siły wyższej.

§ 6
Płatności, faktura i ceny
1. Wszystkie opłaty za kursy są podane na platformie. Są one widoczne dla każdego odwiedzającego stronę internetową http://www.akademiaflorystyki.pl
2. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, uwzględniają podatek VAT .
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen, wycofania z oferty nieaktualnych kursów, wprowadzania nowych kursów i promocji.
4. Zmiany cen nie dotyczą Użytkowników, którzy dokonali płatności przed datą zmiany cen.
5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
6. Płatności nie łączą się. Należności należy wpłacać za każdy kurs osobno.
7. Wszelkie płatności są dokonywane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Po zapisaniu się na wybrany kurs, Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu PayU, gdzie należy dokonać płatności.
8. Szczegółowy przebieg transakcji i dostępne formy płatności są opisane w zakładce „Dostawa i płatność, pod adresem https://www.akademiaflorystyki.pl/sklep
W sprawach korzystania z usług PayU zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez PayU.
9. Usługodawca wystawia fakturę do każdej płatności.
10. Faktura może być imienna lub na firmę.
11. Aby uzyskać fakturę na firmę należy przy zakładaniu konta Użytkownika podać NIP.
12. Jeżeli pole NIP pozostaje puste automatycznie wystawiana jest faktura imienna.
13. Faktura jest wystawiana na dane podane podczas zakładania konta Użytkownika..
14. Usługodawca przesyła fakturę na adres e-mail użyty do tworzenia konta Użytkownika w terminie 5 dni roboczych.
15. Osoba wypełniająca formularz wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
16. Faktury są wystawiane są tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej . Nie ma możliwości otrzymania faktury w wersji papierowej.

§ 7
Korespondencja
1. Korespondencja Usługodawcy i Użytkownika odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej,
2. Wszelkie wiadomości, załączniki i linki wysyłane do Użytkowników drogą mailową są bezpieczne, niezainfekowane wirusami.
3. Wszelkie wiadomości wysyłane przez Użytkowników do Usługodawcy muszą być bezpieczne, niezainfekowane wirusami.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości zawierających treści niebezpieczne, podejrzane, zainfekowane wirusami, mogące uszkodzić działanie platformy.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości zawierających treści o charakterze obraźliwym, mogące naruszać dobre imię Usługodawcy lub osób trzecich.
6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wyżej wymienionych wiadomości, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, z którego zostały wysłane wiadomości.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Użytkownika wiadomości, jeżeli wynika to z wadliwego działania serwera lub oprogramowania poczty.
8. Usługodawca nie wysyła wiadomości do Użytkowników z prośbą o podanie hasła dostępu do konta Użytkownika.

§ 8
Reklamacje i zażalenia
1. Wszelkiego rodzaju reklamacje i zażalenia Użytkownik może zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@akademiaflorystyki.pl
2. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
b) e-mail i nazwę Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie
3. Reklamacje i zażalenia będą rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych.
4. W sytuacji, kiedy złożone reklamacje i zażalenia będą wymagały dokładniejszych wyjaśnień, czas rozpatrzenia i odpowiedzi będzie wydłużony o czas oczekiwania na wiadomość zwrotną od Użytkownika.
5. Odpowiedzi na reklamacje i zażalenia będą wysyłane na adres, z jakiego została przysłana wiadomość.

§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy
1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej zgodnej z prawem konsumenckim.
3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy regulamin znajduje się w aktualnej wersji na stronie internetowej pod adresem http://www.akademiaflorystyki.pl/regulamin-kursow-online