Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Regulamin

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
AKADEMIA FLORYSTYKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

„Akademia Florystyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007.

„Akademia Florystyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.

Formami kształcenia pozaszkolnego są:

1)    kursy
2)    warsztaty

„Akademia Florystyki” prowadzi szkolenia / warsztaty z florystyki, realizowane według harmonogramów, akceptowanych przez Dyrektora Placówki.

I. Zapisy i płatności

 1. Uczestnikiem kursu florystyki / warsztatów florystycznych mogą być osoby, które mają co najmniej 18 lat i wykształcenie podstawowe.
 2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia / warsztatów, organizowanych przez „Akademię Florystyki” jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Akademii www.akademiaflorystyki.pl oraz uiszczenie i wpłaty w wysokości 280,00 zł. Brak wpłaty w terminie 3 dni od przesłania formularza, skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia. O kolejności wpisu na listę uczestników decyduje kolejność księgowania się wpłat na naszym koncie.
 3. Reszta opłaty powinna zostać dokonana do dnia rozpoczęcia szkolenia / warsztatów przelewem na ten sam numer konta, co w przypadku I wpłaty (prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu na zajęcia).
 4. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie / warsztatach i poinformuje o tym Akademię (mailowo) maksymalnie w poniedziałek przed kursem / warsztatami (niezależnie od tego, czy kurs / warsztaty ruszają w sobotę, czy w następny poniedziałek), wówczas wniesiona I wpłata jest mu zwracana w całości.
 5. Jeśli uczestnik zrezygnuje w terminie późniejszym – „Akademia Florystyki” nie zwraca wpłaconej I wpłaty. Zachowuje ją w ramach odszkodowania za dotychczas wykonane czynności związane z przygotowaniem kursu / warsztatów. Zmiana terminu na inny jest także rezygnacją.
 6. Jeżeli uczestnik z powodu choroby nie może uczestniczyć w kursie, zwrot wpłaty możliwy jest jedynie na podstawie skanu zwolnienia lekarskiego (obejmującego dni, w których odbywa się kurs).
 7. Jeśli uczestnik rozpocznie szkolenie / warsztaty i zrezygnuje z dalszego w nich udziału (niezależnie od przyczyny), zwrot wpłaty jest możliwy jedynie za niewykorzystane dni szkoleniowe, pod warunkiem, iż poinformuje o swojej rezygnacji „Akademię Florystyki” (mailowo) przed zajęciami, na których się nie pojawi. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach. Nie ma możliwości odrabiania zajęć ani indywidualnego zaliczania materiału.
 8. Ceny kursów / warsztatów mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu szkolenia / warsztatów obowiązuje cena szkolenia, na który uczestnik się przepisuje.
 9. W ramach opłaty za kurs słuchacze:
  • są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • mają zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć,
  • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Florystyki”,
  • otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 80% zajęć, czyli można opuścić jeden dzień zajęć – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć).

II. Postanowienia ogólne

 1. „Akademia Florystyki” kontaktuje się z uczestnikami szkoleń / warsztatów drogą mailową (wiadomości są wysyłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym). Wiadomość wysłana traktowana jest jako dostarczona.
 2. „Akademia Florystyki” zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, zmiany miejsca realizacji szkolenia / warsztatów,  jak również samego terminu kursu / warsztatów (w przypadku sytuacji losowej, niezależnej od Akademii jako organizatora). O wszelkich zmianach uczestnicy informowani są niezwłocznie drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń są wystawiane na podstawie danych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie zmiany (np. zła data urodzenia czy miejsce) wprowadzane są jedynie na pisemną (mailową) prośbę uczestnika. Koszt ponownego wystawienia i nadania zaświadczenia – 40,00 zł.
 4. Wszelkie zwroty wpłat dokonywane są niezwłocznie. Jednakże Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego dokonania zwrotu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych (np. awaria systemu bankowego, choroba Dyrektora itp.).

III. Egzamin końcowy

 1. Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu florysta, odbywa się po kursie zaawansowanym. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie i nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia.
 2. Egzamin odbywa się dla grupy min. 6 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych, termin egzaminu zostaje przełożony.
 3. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu botaniki i florystyki.
 4. Część praktyczna obejmuje samodzielne wykonanie kompozycji, zgodnie z wylosowanym tematem. Ocenie podlegają:
  • poprawność wykonania kompozycji egzaminacyjnej
  • obrona wykonanej kompozycji
  • znajomość technik układania kwiatów (ułożenie bukietu metodą skrętoległą z określonej ilości kwiatów)
 5. Opłata za egzamin wynosi 200,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Florystyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
 6. Materiał do wykonania pracy egzaminacyjnej (maksymalnie 100,00 zł / osoba) słuchacz zakupuje sam.
 7. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.
 8. Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię.
 9. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po tym czasie przystąpienie do egzaminu jest możliwe tylko po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 10. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysta. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 11. Na prośbę kursanta „Akademia Florystyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł).
 12. Dyplomy są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Florystyki” nie odpowiada za stan przesyłki.
 13. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 40,00 zł.

IV. Prawa słuchaczy

Słuchacz ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Florystyki”,
 2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi,
 3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Florystyki” i natychmiastowego informowania o wszelkich nieścisłościach w tym zakresie. Zastrzeżenia, co do jakości oferowanych przez Akademię usług są przyjmowane jedynie drogą mailową na adres: biuro@akademiaflorystyki.pl maksymalnie do 2 dni kalendarzowych od zaistnienia sytuacji. Wiadomość powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać dokładny opis nieścisłości. Maile anonimowe nie będą rozpatrywane. „Akademia Florystyki” rozpatrzenia uwag dokonuje niezwłocznie.  Zgłaszający zastrzeżenia (po pozytywnym rozpatrzeniu przez Akademię) może rozpocząć szkolenie ponownie z innym prowadzącym (bez ponoszenia dodatkowych opłat) lub też otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystane dni szkoleniowe, jeśli nie chce dalej uczestniczyć w kursie. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach.
 4. otrzymywania rzetelnej informacji o aktualnej ofercie „Akademii Florystyki”, wysyłanej na adres mailowy Słuchacza podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja z powyższego prawa jest możliwa w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości mailowej o treści „Rezygnuję z otrzymywania informacji o ofercie Akademii Florystyki” na adres: biuro@akademiaflorystyki.pl

V. Obowiązki słuchaczy

Słuchacz ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach,
 2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje,
 3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń,
 4. dbać o mienie ruchome i nieruchome „Akademii Florystyki”,
 5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy),
 6. terminowo regulować należności wobec „Akademii Florystyki”,
 7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych prezentacji multimedialnych.

Integralną część regulaminu stanową przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska stosowane podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych na szkoleniach z zakresu florystyki.

Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.

Regulamin
4.8 (95%) 4 votes