Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Regulamin

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
AKADEMIA FLORYSTYKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

„Akademia Florystyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007.

„Akademia Florystyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.

Formami kształcenia pozaszkolnego są:

1)    kursy
2)    seminaria

„Akademia Florystyki” prowadzi szkolenia z florystyki, realizowane według harmonogramów, akceptowanych przez Dyrektora Placówki.

I. Zapisy i płatności

 1. Uczestnikiem kursu florystyki mogą być osoby, które mają co najmniej 18 lat i wykształcenie podstawowe.
 2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia organizowanego przez „Akademię Florystyki” jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Akademii www.akademiaflorystyki.pl oraz uiszczenie i wpłaty w wysokości 200,00 zł.
 3. Reszta opłaty (690,00 zł) powinna zostać dokonana do dnia rozpoczęcia szkolenia przelewem na ten sam numer konta, co w przypadku I wpłaty (prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu na zajęcia).
 4. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie i poinformuje o tym Akademię maksymalnie w poniedziałek przed kursem (niezależnie od tego, czy kurs rusza w sobotę, czy w następny poniedziałek), wówczas wniesiona I wpłata jest mu zwracana w całości.
 5. Jeśli uczestnik zrezygnuje w terminie późniejszym – „Akademia Florystyki” nie zwraca wpłaconej I wpłaty, zachowuje ją w ramach odszkodowania za dotychczas wykonane czynności związane z przygotowaniem kursu.
 6. W ramach opłaty za kurs słuchacze:
  • są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • mają zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć,
  • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Florystyki”,
  • otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 80% zajęć, czyli można opuścić jeden dzień zajęć – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć), wydane zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

II. Egzamin końcowy

 1. Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu florysty, odbywa się po kursie zaawansowanym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia.
 2. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu botaniki i florystyki.
 3. Część praktyczna obejmuje samodzielne wykonanie kompozycji, zgodnie z wylosowanym tematem. Ocenie podlegają:
  • poprawność wykonania kompozycji egzaminacyjnej
  • obrona wykonanej kompozycji
  • znajomość technik układania kwiatów (ułożenie bukietu metodą skrętoległą z określonej ilości kwiatów)
 4. Opłata za egzamin wynosi 150,00 zł. Materiał do wykonania pracy egzaminacyjnej (maksymalnie 50,00 zł / osoba) słuchacz zakupuje sam.
 5. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.
 6. Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię.
 7. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po tym czasie przystąpienie do egzaminu jest możliwe tylko po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 8. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysta. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 9. Na prośbę kursanta „Akademia Florystyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł). O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro Akademii do dnia egzaminu.
 10. Dyplomy są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Florystyki” nie odpowiada za stan przesyłki.
 11. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 20,00 zł.

III. Prawa słuchaczy

Słuchacz ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Florystyki”,
 2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi,
 3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Florystyki”.

IV. Obowiązki słuchaczy

Słuchacz ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach,
 2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje,
 3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń,
 4. dbać o mienie ruchome i nieruchome „Akademii Florystyki”,
 5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy),
 6. terminowo regulować należności wobec „Akademii Florystyki”,
 7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych podręczników oraz prezentacji multimedialnych.

Integralną część regulaminu stanową przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska stosowane podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych na szkoleniach z zakresu bukieciarstwa i florystyki.

Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.

Regulamin
5 (100%) 3 votes