ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA KURSACH FLORYSTYKI

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa uczestników naszych kursów florystyki, Akademia Florystyki przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników kursów:

1.Ze szkolenia mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.

2. Słuchacz nie może przyjść na szkolenie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowe jest wypełnienie krótkiej imiennej ankiety epidemicznej, zabezpieczającej przed sytuacjami opisanymi w punkcie 1 i 2.

4. Słuchacz, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, powinien poinformować o tym fakcie Akademię przed szkoleniem, aby wykładowca nie interpretował tych objawów jako „niepokojących”.

5. Rekomendujemy przyjście na zajęcia nie wcześniej niż 10 – 15 minut przed ich planowym rozpoczęciem.

6. Po wejściu do placówki słuchacz powinien niezwłocznie zdezynfekować / umyć ręce.

7. Po wejściu do sali szkoleniowej słuchacz powinien zająć wybrane przez siebie miejsce i spokojnie czekać na rozpoczęcie zajęć.

8. Na teren placówki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – z wyłączeniem osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

9. Rekomendujemy stosowanie maseczek przez cały czas trwania zajęć.

10. Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 11 osobowej.

11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali to 4 m2 na 1 osobę.

12. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy wynosi min. 1,5 m (1 słuchacz – 1 ławka szkolna).

13. Każdego dnia zajęć należy korzystać z tego samego miejsca.

14. Pierwszego dnia zajęć każdy słuchacz otrzymuje rękawiczki wielorazowe, z których powinien korzystać podczas zajęć. Po każdorazowym zdjęciu rękawiczek, należy niezwłocznie umyć / zdezynfekować ręce.

15. Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać w rękawiczkach.

16. Każdy słuchacz pracuje posługując się jednym kompletem narzędzi. Narzędzia te powinny leżeć tylko na jego ławce. Dla bezpieczeństwa nie należy wymieniać się narzędziami.

17. Słuchacz może przynieść na zajęcia własne narzędzia z domu, wówczas obowiązują te same zasady: nie wymieniamy się narzędziami i odkładamy narzędzia tylko na swój stolik.

18. Po każdym dniu zajęć narzędzia podlegają dezynfekcji.

19. Przed podpisaniem się na dokumentacji szkoleniowej, słuchacz powinien zdezynfekować / umyć ręce lub być w rękawiczkach. Wszelkie podpisy należy nanosić własnym długopisem. Zabrania się pożyczania środków piśmienniczych.

20. Każdy ze słuchaczy jest zobowiązany do przyniesienia na zajęcia własnego kubka, łyżeczki. Jedynie pod tym warunkiem możliwe jest korzystanie z serwisu kawowego zapewnionego przez Akademię. W związku z sytuacją wyjątkową, Akademia zaprzestaje serowania drobnych przekąsek. Dostępne będą jedynie napoje – kawa, herbaty, woda mineralna.

21. Przerwy w trakcie zajęć ustalane są z wykładowcą. Nie ma możliwości organizowania grupowej przerwy obiadowej. Każdy ze słuchaczy je i pije przy własnym stanowisku pracy.

22. Jeżeli słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby, wykładowca niezwłocznie odizolowuje taką osobę w odrębnym pomieszczeniu. Poinformuje także właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – również pogotowie ratunkowe.
W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, słuchacz powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

23. W przypadku podejrzenia o zakażenie, wykładowca sporządzi listę osób przebywających na szkoleniu. Zaleca się wówczas stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

Pamiętaj!

Myj regularnie ręce wodą z mydłem.

Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

Unikaj większych skupisk, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie placówki.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

🙂

Baw się dobrze na zajęciach 

5/5 - (1 vote)