Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zaświadczenia i egzaminy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Akademia Florystyki jest nie tylko instytucją szkoleniową, ale i placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007. Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. Kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zaświadczenia

Akademia Florystyki wydaje absolwentom:

Zaświadczenia o ukończeniu kursu florystycznego podstawowego i zaawansowanego

Osobom, które ukończyły kurs florystyki czyli uczestniczyły w 80 % zajęć zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.
Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń na drukach MEN, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenia Akademii Florystyki wraz z programem szkolenia. 

Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu Florysta

Osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym.

Wydawane przez nas zaświadczenia są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Unii Europejskiej.

Oto, jakie zaświadczenia otrzymują absolwenci Akademii Florystyki

Egzamin

 1. Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu florysta, odbywa się po kursie zaawansowanym. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie i nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia.
 2. Egzamin odbywa się dla grupy min. 6 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych, termin egzaminu zostaje przełożony.
 3. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu botaniki i florystyki.
 4. Część praktyczna obejmuje samodzielne wykonanie kompozycji, zgodnie z wylosowanym tematem. Ocenie podlegają:
  • poprawność wykonania kompozycji egzaminacyjnej
  • obrona wykonanej kompozycji
  • znajomość technik układania kwiatów (ułożenie bukietu metodą skrętoległą z określonej ilości kwiatów)
 5. Cały egzamin trwa około 3 godzin. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów, co daje ocenę bardzo dobrą.
 6. Opłata za egzamin wynosi 200,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Florystyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
 7. Materiał do wykonania pracy egzaminacyjnej (maksymalnie 100,00 zł / osoba) słuchacz zakupuje sam.
 8. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.
 9. Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię.
 10. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po tym czasie przystąpienie do egzaminu jest możliwe tylko po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 11. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysta. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 12. Na prośbę kursanta „Akademia Florystyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł).
 13. Dyplomy są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Florystyki” nie odpowiada za stan przesyłki.

Wzory dyplomów wydawanych po egzaminie

Zaświadczenia i egzaminy
4.6 (91.11%) 36 votes