Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zaświadczenia i egzaminy

Ministerstwo Edukacji NarodowejAkademia Florystyki jest nie tylko instytucją szkoleniową, ale i placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007. Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. Kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zaświadczenia

Akademia Florystyki wydaje absolwentom:

Zaświadczenia o ukończeniu kursu florystycznego podstawowego i zaawansowanego:

– osobom, które ukończyły kurs florystyki czyli uczestniczyły w 80 % zajęć zajęć (czyli były obecne na 48 godzinach szkolenia; można opuścić tylko jeden dzień zajęć).

Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń: na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu Florysta

– osobom, które zdały egzamin.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej. Na prośbę absolwenta wydajemy dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu Florysta w języku angielskim (płatne 15,00 zł). Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej. O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro Akademii Dietetyki do dnia egzaminu. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane.

Oto, jakie zaświadczenia otrzymują absolwenci Akademii Florystyki

Egzamin

Kurs florystyki zaawansowany kończy się egzaminem umożliwiającym ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji.

Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego:
  • ukończenie kursu florystycznego zaawansowanego (obecność na min. 80% zajęć),
  • wykonywanie wszystkich prac realizowanych na zajęciach,
  • wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł, w przypadku chęci otrzymania dodatkowego zaświadczenia w języku angielskim 115 zł.
Egzamin składa się z dwóch części:
  • część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym; składa się z testu z florystyki i testu z botaniki;
  • część praktyczna obejmuje samodzielne! wykonanie pracy egzaminacyjnej i jej obronę; materiał do wykonania pracy słuchacz zakupuje we własnym zakresie (kwota ok. 50,00 zł);

Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu w terminie ustalonym przez „Akademię Florystyki” ma możliwość zakończenia szkolenia z inna grupą, w terminie wskazanym przez organizatora. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć.

Cały egzamin trwa około 2 godziny. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów, co daje ocenę celującą. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu Florysty. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.

Wzory dyplomów wydawanych po egzaminie

Zapisz

Zapisz

Zaświadczenia i egzaminy
5 (100%) 11 votes