Zaświadczenia i certyfikaty

Akademia Florystyki jest nie tylko instytucją szkoleniową, ale także placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007. 

Dzięki temu Akademia Florystyki może wydawać:

Zaświadczenia o ukończeniu kursu florystycznego podstawowego i zaawansowanego

Kurs florystyki podstawowy i zaawansowany kończy się (obowiązkowym) sprawdzianem pisemnym z wiedzy teoretycznej. Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. można opuścić jeden dzień zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia podstawowego i zaawansowanego otrzymują zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu, zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zobacz rozporządzenie oraz certyfikaty Akademii Florystyki wraz z programem szkolenia. Wzory poniżej:

Zaświadczenie MEN i certyfikat wydawany po ukończeniu kursu podstawowego:

Zaświadczenie MEN i certyfikat wydawany po ukończeniu kursu zaawansowanego:

Certyfikaty uczestnictwa w tematycznych warsztatach florystycznych

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Dokument ten jest wysyłany do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować. Przykładowy certyfikat: