Zaświadczenia i certyfikaty

Akademia Florystyki jest nie tylko instytucją szkoleniową, ale także placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007. 

Akademia Florystyki wydaje:

Zaświadczenia o ukończeniu kursu florystycznego podstawowego / zaawansowanego

Zaświadczenia te otrzymują osoby, które ukończyły kurs florystyki podstawowy / zaawansowany, czyli uczestniczyły w 80 % zajęć zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły pisemny test sprawdzający na koniec.

Osoby, które opuściły więcej dni szkoleniowych mogą jedynie otrzymać poświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (w danych dniach).

Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń – zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Certyfikaty ukończenia florystycznych warsztatów tematycznych

Każdy słuchacz tematycznych warsztatów florystycznych otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach.