Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zaświadczenia i egzaminy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Akademia Florystyki jest nie tylko instytucją szkoleniową, ale i placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007. Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. Kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zaświadczenia

Akademia Florystyki wydaje absolwentom:

Zaświadczenia o ukończeniu kursu florystycznego podstawowego i zaawansowanego:

– osobom, które ukończyły kurs florystyki czyli uczestniczyły w 80 % zajęć zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń: na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu Florysta

– osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej. Na prośbę absolwenta wydajemy dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu Florysta w języku angielskim (płatne 15,00 zł). Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Oto, jakie zaświadczenia otrzymują absolwenci Akademii Florystyki

Egzamin

Kurs florystyki zaawansowany kończy się egzaminem umożliwiającym ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji.

Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego:
  • ukończenie kursu florystycznego zaawansowanego (obecność na min. 80% zajęć oraz zaliczenie testu sprawdzającego),
  • wykonywanie wszystkich prac realizowanych na zajęciach,
  • wniesienie opłaty w wysokości 150,00 zł, w przypadku chęci otrzymania dodatkowego zaświadczenia w języku angielskim 165 zł.
Egzamin składa się z dwóch części:
  • część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym; składa się z testu z florystyki i testu z botaniki;
  • część praktyczna obejmuje samodzielne! wykonanie pracy egzaminacyjnej i jej obronę; materiał do wykonania pracy słuchacz zakupuje we własnym zakresie (kwota ok. 50,00 zł);

Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu w terminie ustalonym przez „Akademię Florystyki” ma możliwość podejścia do egzaminu z inną grupą, w terminie wskazanym przez organizatora. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć.

Cały egzamin trwa około 3 godzin. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów, co daje ocenę bardzo dobrą. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu Florysty. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.

Wzory dyplomów wydawanych po egzaminie

Zaświadczenia i egzaminy
4.6 (92.35%) 34 votes