Regulamin

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
AKADEMIA FLORYSTYKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

„Akademia Florystyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007.

„Akademia Florystyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.

Formami kształcenia pozaszkolnego są:

1)    kursy
2)    warsztaty

„Akademia Florystyki” prowadzi szkolenia / warsztaty z florystyki, realizowane według harmonogramów, akceptowanych przez Dyrektora Placówki.

I. Zapisy i płatności

 1. Uczestnikiem kursu florystyki / warsztatów florystycznych mogą być osoby, które mają co najmniej 18 lat i wykształcenie podstawowe.
 2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia / warsztatów, organizowanych przez „Akademię Florystyki” jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Akademii www.akademiaflorystyki.pl oraz uiszczenie I wpłaty w wysokości 380,00 zł. Brak wpłaty w terminie 3 dni od przesłania formularza, skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia. O kolejności wpisu na listę uczestników decyduje kolejność księgowania się wpłat na naszym koncie.
 3. Reszta opłaty powinna zostać dokonana do dnia rozpoczęcia szkolenia / warsztatów przelewem na ten sam numer konta, co w przypadku I wpłaty (prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu na zajęcia).
 4. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie / warsztatach i poinformuje o tym Akademię (mailowo) maksymalnie w poniedziałek przed kursem / warsztatami (niezależnie od tego, czy kurs / warsztaty ruszają w sobotę, czy w następny poniedziałek), wówczas wniesiona I wpłata jest mu zwracana w całości.
 5. Jeśli uczestnik zrezygnuje w terminie późniejszym – „Akademia Florystyki” nie zwraca wpłaconej I wpłaty. Zachowuje ją w ramach odszkodowania za dotychczas wykonane czynności związane z przygotowaniem kursu / warsztatów. Zmiana terminu na inny jest także rezygnacją.
 6. Nie ma możliwości odrabiania zajęć ani indywidualnego zaliczania materiału.
 7. Jeżeli uczestnik z powodu choroby nie może uczestniczyć w kursie / warsztatach, zwrot wpłaty możliwy jest jedynie na podstawie skanu zwolnienia lekarskiego (obejmującego dni, w których odbywa się kurs / warsztaty).
 8. Jeśli uczestnik rozpocznie szkolenie / warsztaty i zrezygnuje z dalszego w nich udziału (niezależnie od przyczyny), zwrot wpłaty jest możliwy jedynie za niewykorzystane dni szkoleniowe, pod warunkiem, iż poinformuje o swojej rezygnacji „Akademię Florystyki” (mailowo) przed zajęciami, na których się nie pojawi. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach. O rezygnacji z dalszego udziału w szkoleniu należy poinformować do czwartku przed zajęciami weekendowymi.
 9. Ceny kursów / warsztatów mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu szkolenia / warsztatów obowiązuje cena szkolenia, na który uczestnik się przepisuje.
 10. W ramach opłaty za kurs słuchacze:
  • są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • mają zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć,
  • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Florystyki” – prezentacja jest wysyłana do uczestników szkolenia w tygodniu po pierwszych dwóch dniach zajęć, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym na kurs; “Akademia Florystyki” nie wysyła prezentacji osobom, które zrezygnowały z uczestnictwa w szkoleniu i otrzymały zwrot wpłaty za niewykorzystane dni,
  • otrzymują zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, zgodne z aktualnym rozporządzeniem oraz certyfikaty Akademii Florystyki wraz z programem szkolenia, potwierdzające ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 80% zajęć, czyli można opuścić jeden dzień zajęć – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć).

II. Postanowienia ogólne

 1. „Akademia Florystyki” kontaktuje się z uczestnikami szkoleń / warsztatów drogą mailową (wiadomości są wysyłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym). Wiadomość wysłana traktowana jest jako dostarczona.
 2. „Akademia Florystyki” zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, zmiany miejsca realizacji szkolenia / warsztatów,  jak również samego terminu kursu / warsztatów (w przypadku sytuacji losowej, niezależnej od Akademii jako organizatora). O wszelkich zmianach uczestnicy informowani są niezwłocznie drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń są wystawiane na podstawie danych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie zmiany (np. zła data urodzenia czy miejsce) wprowadzane są jedynie na pisemną (mailową) prośbę uczestnika. Koszt ponownego wystawienia i nadania zaświadczenia – 40,00 zł.
 4. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 40,00 zł.
 5. Wszelkie zwroty wpłat dokonywane są niezwłocznie. Jednakże Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego dokonania zwrotu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych (np. awaria systemu bankowego, choroba Dyrektora itp.).

III. Prawa słuchaczy

Słuchacz ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Florystyki”,
 2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi,
 3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Florystyki” i natychmiastowego informowania o wszelkich nieścisłościach w tym zakresie. Zastrzeżenia, co do jakości oferowanych przez Akademię usług są przyjmowane jedynie drogą mailową na adres: biuro@akademiaflorystyki.pl maksymalnie do 2 dni kalendarzowych od zaistnienia sytuacji. Wiadomość powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać dokładny opis nieścisłości. Maile anonimowe nie będą rozpatrywane. „Akademia Florystyki” rozpatrzenia uwag dokonuje niezwłocznie.  Zgłaszający zastrzeżenia (po pozytywnym rozpatrzeniu przez Akademię) może rozpocząć szkolenie ponownie z innym prowadzącym (bez ponoszenia dodatkowych opłat) lub też otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystane dni szkoleniowe, jeśli nie chce dalej uczestniczyć w kursie. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach. Akademia Florystyki nie przyjmuje reklamacji wysłanych w piątek, jeśli dotyczą szkolenia realizowanego w weekendy.
 4. otrzymywania rzetelnej informacji o aktualnej ofercie “Akademii Florystyki”, wysyłanej na adres mailowy Słuchacza podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja z powyższego prawa jest możliwa w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości mailowej o treści “Rezygnuję z otrzymywania informacji o ofercie Akademii Florystyki” na adres: biuro@akademiaflorystyki.pl

IV. Obowiązki słuchaczy

Słuchacz ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach,
 2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje,
 3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń,
 4. dbać o mienie ruchome i nieruchome „Akademii Florystyki”,
 5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany),
 6. terminowo regulować należności wobec „Akademii Florystyki”,
 7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych prezentacji multimedialnych.

Integralną część regulaminu stanową przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska stosowane podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych na szkoleniach z zakresu florystyki.

Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.